Knihovní systém Verbis

VERBIS je nejnovější verze knihovního systému firmy KP-SYS.

Integrovaný - všechny moduly jsou navzájem provázané, od akvizice až po výpůjčku. 
Komplexní - pokrývá kompletně veškeré procesy v knihovně.
Modulární - vyberte si jen ty moduly, které opravdu potřebujete, pokud nějaké chybí – umíme je doplnit.

Vlastnosti systému

  • Robustní databázový základ – Oracle, Firebird
  • Variabilita nasazení – servery Windows i Linux
  • Třívrstvá architektura zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému
  • Možnost provozu jako služba SaaS

Ve všech verzích programu zpracování všech typů dokumentů, exporty a importy dat, spolupráce se soubornými katalogy, lokalizace systému, definovatelné klávesové zkratky a vzhled programu, naplánované úlohy jako např. automatické odesílání předupomínek, zálohování, aktualizace programu. Tiskový modul s robustním návrhářem tiskových sestav, Z39.50 klient, kompletní správa výměnných fondů, regionální systémy. Plná integrace RFID. Integrace platební brány a karetních terminálů, připraven na EET

 

Podporované protokoly a standardy:  

 

  • MARC21, UNIMARC, MARCXML, ISO2709, ISO960 – vše v UNICODE
  • Z39.50 (i update), OAI-PMH, NCIP, RFID,SIP2
  • RDA, AACR2 – včetně automatické kontroly interpunkce a pravidel RDA
  • LUCENE – fulltextové vyhledávání

Přehled modulů a jejich vlastností 

Katalogizace:

  • Implementace plného MARC21. Data jsou uložena přímo v polích MARC21. Podpora ISO2709, XML, ISBD a AACR2
  • V systému jsou standardně zabudovány funkce na kontrolu interpunkce v MARC21
  • Zpracování všech druhů dokumentů (Standardně jsou připraveny následující typy dokumentů: Monografie, Staré tisky, Periodika, Normy, Cestovní zprávy, Ochranné dokumenty, Mapy, Hudebniny, Zvukové dokumenty, Audiovizuální dokumenty, Elektronické dokumenty, Výzkumné zprávy, Vysokoškolské práce, Články, Kapitoly v knize, Přednášky ad.)
  • MARC editor (volitelné zamčení otevřeného záznamu, kontrola uživatelských úrovní k záznamu)
  • Automatická kontrola na duplicitu, kontroly správnosti vyplnění polí (např. ISBN,ISSN)
  • Editace přímo do polí a podpolí MARC21 s možností definovat pořadí podpolí, indikátory, možnost využití slovníků frází, validačních slovníků autorit, a předdefinovaných číselníků. Jednoduché vložení polí 007,008 (polí pevné délky). Automatické vkládání předdefinovaných hodnot do definovaných polí v různých typech dokumentů
  • Rejstříkové vyhledávání
  • Všechny definované autority jsou automaticky vyhledatelné v rejstřících včetně využití booleovských operátorů
  • Do libovolných polí možnost vložení odkazů různých typů (externí objekty)
  • Automatizované odesílání záznamů do souborného katalogu
  • Exporty do souborného katalogu CASLIN ve formátu MARC21 s možností evidence, který záznam byl odeslán s automatickou kontrolou a zobrazením chyb a zjištěných nedostatků záznamů - automatická kontrola proti SKC
  • Export a import MARC21 / UNIMARC - ISO2709 / XML / TXT - WIN1250 / UTF8
  • Exporty dle předem připravených šablon (soupisy, bibliografie)
  • Historie zpracování bibliografických záznamů a jednotlivých svazků
  • Vkládání libovolných digitálních objektů do záznamu - budování digitální knihovny

Výpůjční systém:

  • Variabilní nastavení kategorií
  • Nastavitelnost parametrů - kategorie čtenářů, kategorie dokumentů, nastavení délky výpůjčky, prolongací, rezervací, poplatků dle oddělení půjčoven apod.)
  • Kompletní parametrizace poplatků a pokut dle kategorií čtenářů a výpůjček
  • Dle předdefinovaných parametrů možnost zasílat jak předupomínky tak upomínky definovaným způsobem (způsob zasílání může mít každý čtenář jiný – email, SMS, poštou)
  • Samozřejmé funkce na aktivaci a deaktivaci čtenářů
  • Evidence čtenářů a výpůjček, možnost nastavit on-line přebírání údajů o čtenáři z registrů instituce
  • Rozlišení absenčních a presenčních výpůjček, včetně půjčení na kauci
  • Knihovnou definované tiskové výstupy (upomínky, rezervace, potvrzení o výpůjčkách, potvrzení o vrácení, přihláška do knihovny, čtenářská legitimace)
  • Kompletní přehledy a výkazy poplatků za dané období
  • Logovací soubor - nastavitelné ukládání všech transakcí výpůjčního protokolu do textového souboru
  • Kombinovaný vstup údajů přes klávesnici (číslo legitimace, příjmení) i čárový kód, popř. magnetickou kartu
  • Existence jediné databáze uživatelů s vyznačením jejich příslušnosti k oddělení nebo pobočce knihovny a jejich kategorizace
  • Přehledná vstupní maska se základními údaji o čtenáři: titul, jméno, příjmení, kategorie, rodné číslo, číslo OP, datum registrace, evidence veškerých plateb, trvalé i přechodné bydliště, poznámka, zaměstnavatel, zaměstnání, vzdělání - další společné položky dány kategorií a jejími parametry (např. doba registrace)
  • Tisk čtenářské legitimace, přihlášky, adres apod. v uživatelem definovaných formátech
  • Tisk a opis potvrzení o platbách, evidence poplatků, historie poplatků, potvrzení o vrácení přeplatku
  • Přehled stavu finančního konta každého čtenáře, historie plateb
  • Vyhledání čtenáře - preferovaně čárový kód, číslo průkazu, příjmení, jméno
  • Kompletní statistiky návštěvníků a čtenářů včetně jejich příslušnosti k oddělení dle předpisu deníku veřejné knihovny MK
  • Automatické sledování konta zákazníků
  • Objednávky dokumentů z externích skladů
  • Při půjčování možnost dohledání dokumentu v katalogu
  • Kontrola způsobilosti k výpůjčce, kontrola parametrů čtenáře i dokumentů a automatické vygenerovaní data vrácení
  • Možnost výpůjčky dosud nezpracovaného dokumentu
  • Titulové výpůjčky (sledování počtu kusů)
  • Kombinovaný vstup údajů přes klávesnici (přírůstkové číslo, signatura) i čárový kód
  • Možnost přímého vracení dokumentů (signatura, přírůstkové číslo, čárový kód) bez vyhledání čtenáře
  • Možnost vracení dokumentů (signatura, přírůstkové číslo, čárový kód) z evidence výpůjček daného uživatele
  • Kontrola dostupnosti dokumentů, upomínek a rezervací
  • Možnost vrácení a půjčení přes libovolný identifikátor exempláře (čárový kód, signatura, přírůstkové číslo, RFID)
  • Hlášení o existenci příloh při vypůjčování i při vracení
  • Automatická archivace údajů o vrácených dokumentech
  • Tisk potvrzení o vypůjčení i vrácení dokumentu
  • Možnost zpětné katalogizace současně s výpůjčkou dosud nezkatalogizovaného dokumentu (vložení názvu příp. autora a typu dokumentu)
  • Při vrácení nekompletně zpracovaného dokumentu informace o nutnosti vrátit jej k dopracování (zpětná katalogizace)
  • Upozornění o rezervaci dokumentu jiným uživatelem
  • Možnost evidence dislokací (neomezené a dlouhodobé výpůjčky)
  • Aktuální informace o uživateli a stavu výpůjček na přehledné obrazovce
  • Automatické generování data vrácení dokumentu s možností individuálních změn parametrů výpůjčky dle úvahy knihovníka
  • Možnost půjčování na předem nastavenou časovou lhůtu nebo předem nastavené datum vrácení
  • Signalizace překročení výpůjční doby
  • Kontrola způsobilosti zákazníka
  • Kontrola registrace a automatické zobrazení stavu konta
  • Zablokování služeb
  • Evidence požadavků na rezervace a objednávek z programu nebo z WWW OPAC Portaro
  • Rezervace dle volby knihovníka
  • Při vrácení rezervovaného titulu informace o rezervaci
  • Další rezervační funkce přímo ve vazbě na návštěvníka
  • Současná informace o výpůjčkách a rezervacích dokumentů
  • Individuální i dávkový tisk informace o rezervaci připravené k vypůjčení
  • Automatické posouvání řady rezervací (fronty) v momentu výpůjčky
  • Možnost zrušení rezervace
  • Sledování stavu dokumentu - vždy ve vztahu k celému titulu
  • Možnost objednávky volného dokumentu
  • Možnost prolongace vybraného vypůjčeného dokumentu s ohledem na kategorii a rezervování
  • Možnost skupinových prolongací (např. všech výpůjček daného návštěvníka)
  • Možnost automatického prolongování při návštěvě v knihovně
  • Možnost libovolného posunutí data vrácení s ohledem na kategorii a rezervování
  • Možnost prolongace upomínaného dokumentu - s výstrahou
  • Nastavitelná omezení prolongací
  • Upomínky a pokuty
  • Generování upomínek a poplatků při překročení výpůjční doby
  • Automatické rozlišování pořadí upomínek dle parametrizace
  • Rozlišení kategorií zákazníků, jejich příslušnosti k oddělení
  • Uživatelem definované výstupy
  • Individuální i dávkový tisk upomínek s evidencí data odeslání mailem i SMS
  • Automatické generování pokut při pozdním vracení (nastavitelné i jako násobek intervalu bez uplatňování volných dní apod.)
  • Oznámení o rezervaci
  • Individuální i skupinový tisk rezervací a objednávek
  • Zvláštní přehled odeslaných, neodeslaných rezervací a objednávek
  • Možnost opakovaného tisku, odesílání emailem i SMS
  • Automatická aktualizace při vypůjčení příp. rušení
  • Oznámení o rezervaci automaticky e-mailem nebo SMS hned při vrácení dokumentu

Akvizice

  • Automatické generování přírůstkových čísel, signatur  a čárkových kódů
  • Generátor s rozsáhlou možností nastavení různých řad přírůstků, signatur a čárkových kódů. Dle typů dokumentů, poboček apod.
  • Databáze deziderat a dalších požadavků na nákup, evidence objednávek a urgencí, příjem dokumentů, evidence faktur a  dokladů
  • Evidence dodavatelů a odebíraných titulů s definovatelným pracovním listem
  • Finanční statistika k dodavatelům
  • Evidence libovolných dokladů (faktur, paragonů,darů)
  • Evidence ostatních položek na faktuře (poštovné, balné atd.)
  • Sledování předplatného pro jednotlivé tituly a dodavatele a skutečně dodaných čísel
  • Volně definovatelné texty objednávek pomocí návrháře tiskových sestav
  • Možnost urgovat nedodaná čísla či nedodané kusy při příjmu dokumentu nebo hromadně
  • Urgence dle dodavatelů
  • Volně definovatelné texty urgencí
  • Pobočkový systém – příjem dokumentů dle rozdělovníku poboček a volně definovatelných analytických účtů s možností sledování rozpočtů a čerpání
  • Pro každou položku faktury možnost definovat finanční rozdělení (která pobočka či oddělení se podílí na financování této položky ) např. pokud se částečně podílí na platbě centrální knihovna a např. katedra)
  • Záznam v akvizici odpovídá MARC21. Je možná modifikace polí a podpolí podobně jako u všech ostatních typů dokumentů. Nastavení libovolné masky
  • Už v akvizici implementovaný klient Z39.50 pro stahování záznamů
  • Evidence periodik – správa seriálů
  • K danému záznamu se váže tabulka ročníků (volume), kde je definovaný ročník, rok, periodicita, objednané kusy atd.
  • Jednotlivá čísla či svázané seriály mohou být opatřeny čárovým kódem
  • Automatické nabízení očekávaného čísla
  • Možnost evidence dvojčísel, trojčísel, suplement, ročenek apod.
  • Přidělení parametrů čísla: kategorie, způsob nabytí, cena, počet ks, lokace,  čárový kód atd.
  • V tabulce jednotlivých čísel se může provést libovolný výběr a přiřadit ho do konkrétního svázaného dokumentu
  • Možnost vazeb jednotlivých čísel i celých volume
  • Přehled svázaných dokumentů a jejich obsahu (čísel, volume)
  • Sledování stavu (dostupnost, lokace) jednotlivých čísel
  • Elektronické objednávání a urgence

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

© 2017 KP-SYS spol. s r. o. www.kpsys.cz - Všechna práva vyhrazena.